2019 I ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2018 IV ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2018 III ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2018 II ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2018 I ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2017 IV ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2017 III ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2017 II ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2017 I ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2016 IV ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2016 III ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2016 II ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2016 I ketvirtis :

Finansinė ataska