2020 II ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 I ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 IV ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 III ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 II ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 I ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 IV ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 III ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 II ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 I ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2017 IV ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2017 III ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2017 II ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2017 I ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2016 IV ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2016 III ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2016 II ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita

2016 I ketvirtis :

Biudžeto vykdymo ataskaita 

2020 II ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2020 I ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2019 IV ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2019 III ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2019 II ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2019 I ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2018 IV ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2018 III ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2018 II ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2018 I ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2017 IV ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2017 III ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2017 II ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2017 I ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2016 IV ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2016 III ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2016 II ketvirtis :

Finansinė ataskaita

2016 I ketvirtis :

Finansinė ataska

 

 

 

Palangos kultūros ir jaunimo centras, juridinio asmens kodas 190276191, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga., tel. (8 460) 48547, elp. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. asmens duomenis tvarko vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
 • Perkelti savo duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Palangos kultūros ir jaunimo centro duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis dėl savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo –  Dovilė Venslovienė (Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga), tel. 8 460 48547, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo šias užduotis:

 

 • informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
 • stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
 • paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
 • bendradarbiauja su priežiūros institucija;
 • atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.
 • Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

 

Jeigu asmuo nesutinka su Palangos kultūros ir jaunimo centro ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),  Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRE TAISYKLĖS

 

2016 metai :

PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRO MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ATASKAITA

 

2017 metai :

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ I PUSMETIS 

PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSAKOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Palangos kultūros ir jaunimo centro vykdomų viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys, preliminarios sutartys ir šių sutarčių pakeitimai viešinami per CVP IS

Palangos kultūros ir jaunimo centro metinė Atn-3 viešinama per CVP IS:

2017 m.

2018 m.

2019 m.

 

Puslapis 2 iš 2